@@edit

سگمنت ها در تری دی مکس

@@description

سگمنت ها چه هستند و چرا تعدادشان اهمیت دارد؟

/architectural-modeling-tips-in-3dmax-01/

سگمنت در تری دی مکس برای مدلسازی معماری در تری دی مکس گاهی نیاز است تا از احجام اولیه تریدی مکس استفاده شود مانند box & cylinder و... هر حجم از تعداد زیادی سطح تشکیل شده است که از کنار هم قرار گرفتن این سطوح حجم مربوطه شکل میگیرد و هرچه تعداد این سگمنت ها همانطور که در شگل زیر میبینید...

آشنایی با مفاهیم اولیه و ضروری مانند سگمنت و نرمال و گروه های هموارسازی

/the-first-part-of-the-basic-concepts-of-3dmax/

آموزش مفاهیم سگمنت ونرمال و گروه های هموارسازی مفاهیم اولیه تری دی مکس – قسمت اول Segment – smoothing group هر یک از احجام در تری دی مکس دارای سطوح متعددی می باشد که از کنار هم قرار گرفتن این سطوح یک حجم ساخته می شود.به هر یک از این سطوح در نرم افزار تری دی مکس یک segment گفته می شود که هر...

جستجو نتیجه ای نداشت.