تعیین واحد اندازه گیری در تری دی مکس: برچسب:تعیین واحد اندازه گیری در تری دی مکس

آموزش تعیین واحد ترسیمی در تری دی مکس

/unit-setup-in-3dsmax/

آموزش unit setup در تری دی مکس در آموزش تری دیمکس یکی از مهمترین قسمت ها تعیین واحد ترسیمی می باشد به این معنی که با ایجاد یک حجم اولیه یا یک ترسیم دو بعدی که در تری دی مکس به آن shape گفته می شود ،بر اساس چه واحدی این ترسیم انجام میگردد. از دو نظر تعیین واحد ترسیمی در تری دی مکس مهم می...

جستجو نتیجه ای نداشت.