@@edit

آموزش تعیین واحد در تری دی مکس

@@description

واحدی که مدلسازی را در تری دی مکس بر حسب آن انجام میدهیم چه اهمیتی دارد؟

/uniit-setup-in-3dmax-and-autocad/

تعیین واحد ترسیم واندازه گیری تری دی مکس 3d max Unit setup از قسمت سربرگ customize می توان واحد اندازه گیری و ترسیمات در نرم افزار تری دی مکس را تعیین نمود. به این ترتیب اگر از قسمت unit setup واحد را مثلا سانتی متر در نظر بگیریم ، از این پس هر چه در محیط ایجادکنیم بر حسب ابعاد آن بر حسب...

جستجو نتیجه ای نداشت.